Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điề...

Câu hỏi: Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình

A. 5 cm

B. 7 cm

C. 3,5 cm

D. 1 cm