Cho V lít CO đi qua 84,2 gam hỗn hợp g...

Câu hỏi: Cho V lít CO đi qua 84,2 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe2O3 nung nóng. Sau phản ứng thu được 78,6 gam chất rắn và hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 18. Giá trị của V là

A. 11,2 lít.

B. 14,56 lít.

C. 16,80 lít

D. 15,68 lít