Trong một mạch điện xoay chiều không phân nh...

Câu hỏi: Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện tức thời sớm pha hơn điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch góc  (với 0 < φ < π/2). Đoạn mạch đó:

A. gồm điện trở thuần và tụ điện

B. chỉ có cuộn cảm

C. gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện

D. gồm điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm