Tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được khai...

Câu hỏi: Tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được khai sinh trong thời điểm lịch sử nào?  

A. Trong Hội nghị toàn quốc (13 đến 15 - 8 - 1945).  

B. Trong khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.  

C. Trong Đại hội Quốc dân Tân Trào (16 đến 18 - 8 - 1945).  

D. Trong Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945).