Người ta thường đốt bột lưu...

Câu hỏi: Người ta thường đốt bột lưu huỳnh tạo ra khí X “xông” cho đông dược để bảo quản đông dược được lâu hơn. Công thức của khí X là

A. NO.

B. H2S.

C. CO2

D. SO2.