Thắng lợi nào của nhân dân ta đã chuyển cách...

Câu hỏi: Thắng lợi nào của nhân dân ta đã chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

A. Chiến thắng Bình Giã (1964)

B. Chiến thắng Ấp Bắc (1963)

C. Phong trào "Đồng khởi" (1960)

D. Chiến thắng An Lão (1965)