Từ cuộc đấu tranh ngoại giao của t...

Câu hỏi: Từ cuộc đấu tranh ngoại giao của ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay?

A. Nhân nhượng với kẻ thù

B. Cứng rắn về sách lược, mềm dẻo về nguyên tắc

C. Luôn mềm dẻo trong đấu tranh

D. Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.