Địa hình bán bình nguyên ở nước...

Câu hỏi: Địa hình bán bình nguyên ở nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng

A. Bắc Trung Bộ

B. Tây Nguyên

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ

D. Đông Nam Bộ