Biện pháp hàng đầu...

Câu hỏi: Biện pháp hàng đầu để bảo vệ tài nguyên rừng ở Tây Nguyên là

A. Nghiêm cấm việc chặt phá rừng.

B. Đẩy mạnh việc trồng rừng.

C. Hạn chế việc sản xuất gỗ.

D. Đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng.