Để thực hiện kế hoạch Nava, thực dân Pháp đã...

Câu hỏi: Để thực hiện kế hoạch Nava, thực dân Pháp đã chọn địa điểm nào để tập trung quân đông nhất

A. Tây Bắc.         

B. Điện Biên Phủ.          

C. Đồng bằng Bắc Bộ.   

D. Hà Nội.