Cho gà trống lông trắng lai với gà...

Câu hỏi: Cho gà trống lông trắng lai với gà mái lông trắng thu được F1 gồm 18,75% con lông nâu, còn lại các con khác lông trắng. Biết các gen quy định tính trạng nằm trên các NST thường khác nhau. Nếu chỉ chọn các con lông trắng ở F1 cho giao phối ngẫu nhiên thì tỷ lệ kiểu hình đời con F2

A. 8 con lông nâu: 1 con lông trắng

B. 8 con lông trắng: 1 con lông nâu 

C. 3 con lông nâu: 13 con lông trắng

D. 16 con lông nâu: 153 con lông trắng