Ở một loài thực vật, cho cây F1 tự thụ phấn...

Câu hỏi: Ở một loài thực vật, cho cây F1 tự thụ phấn được F2: 1349 cây cho quả tròn, màu đỏ : 602 cây cho quả dài, màu vàng : 449 cây cho quả dài, màu đỏ. Biết màu sắc hạt được điều khiển bởi 1 cặp gen Dd. Xác định kiểu gen của F1.

A. Ad/aD Bb hoặc Bb/bD Aa

B. BD/bd Aa hoặc Ab/bD Aa

C. AD/ad Bb hoặc BD/bd Aa

D. Bb/bD Aa