Tính chủ động của quân ta và Pháp...

Câu hỏi: Tính chủ động của quân ta và Pháp trong hai chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, Biên giới thu đông 1950 là

A. Pháp chủ động trong chiến dịch Việt Bắc, ta chủ động trong chiến dịch Biên Giới

B. Pháp đều chủ động đánh ta trên tất cả các mặt trận

C. Pháp chủ động trong chiến dịch Biên giới, ta chủ động trong chiến dịch Việt Bắc

D. Ta đề chủ động đánh Pháp trên tất cả các mặt trận.