Ví dụ nào sau đây thuộc loài cách li sau hợp...

Câu hỏi: Ví dụ nào sau đây thuộc loài cách li sau hợp tử?

A. Cóc không sống cùng môi trường với cá nên không giao phối với nhau.

B. Một số cá thể cừu có giao phối với dê tạo ra con lai nhưng con lai thường bị chết ở giai đoạn non.

C. Ruồi có tập tính giao phối khác với muỗi nên chúng không giao phối với nhau.

D. Ngựa vằn châu Phi và ngựa vằn châu Á sống ở hai môi trường khác nhau nên không giao phối với nhau.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tiến hóa - Sinh học 12 cực hay có lời giải !!