Các quốc gia ở châu Phi giành được...

Câu hỏi: Các quốc gia ở châu Phi giành được độc lập trong những năm 1952 -1958 là

A. Angiêri, Tuynidi, Marốc.

B. Xuđăng, Gana, Ghinê.

C. Angiêri, Tuynidi, Marốc, Xuđăng. Gana, Ghinê.

D. Angiêri, Tuynidi, Marốc, Xuđăng.