Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là s...

Câu hỏi: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác -Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Yếu tố nào đóng vai trò chủ yếu nhất?

A. Phong trào công nhân.

B. Chủ nghĩa Mác - Lênin.

C. Phong trào yêu nước.

D. Tất cả đều đóng vai trò chủ yếu.