Cho hình nón có diện tích xung qua...

Câu hỏi: Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 3πa2và bán kính đáy bằng a. Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng

A. 22a

B. 3a

C. 2a

D. 3a2