Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào...

Câu hỏi: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ do Đảng Quốc đại lãnh đạo. Đây là chính đảng của giai cấp nào?

A. Giai cấp địa chủ. 

B. Giai cấp nông dân. 

C. Giai cấp vô sản. 

D. Giai cấp tư sản.