Sự ra đời của khối NATO và tồ chức...

Câu hỏi: Sự ra đời của khối NATO và tồ chức Hiệp ước Vácsava là những sự kiện cuối cùng đánh dấu

A. sự khởi đầu cho Chiến lược toàn cầu.

B. sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

C. sự xác lập của cục diện đa cực.

D. sự khởi đầu cho việc chạy đua vũ trang để chuẩn bị gây chiến tranh thế giới mới.