Nguyên nhân chính làm cho sự phân...

Câu hỏi: Nguyên nhân chính làm cho sự phân bố dân cư không đều giữa đồng bằng với trung du, miền núi nước ta là

A. Đồng bằng có lịch sử khai thác lãnh thổ sớm hơn trung du và miền núi

B. Sự khác biệt lớn về điều kiện tự nhiên giữa hai khu vực

C. Sự chênh lệch lớn về mức sống giữa hai khu vực

D. Tỉ suất sinh của trung du và miền núi thấp hơn đồng bằng