Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương...

Câu hỏi: Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương dựa vào lực lượng nào để tiến hành cách mạng?

A. Tiểu tư sản và tư sản dân tộc yêu nước.

B. Binh lính người Việt Nam trong quân đội Pháp

C. Công nhân và nhân dân lao động thành thị.

D. Nông dân và thị dân nghèo căm thù thực dân Pháp.