Cho hình chóp S.ABC, lấy các điểm A', B', C'...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC, lấy các điểm A', B', C' lần lượt thuộc các tia SA, SB, SC sao cho SA = aSA', SB = bSB' ,SC = cSC', trong đó a, b, c là các số thay đổi. Tìm mối liên hệ giữa a, b ,c để mặt phẳng (A'B'C') đi qua trọng tâm tam giác ABC ?

A. a + b +c =3

B. a + b +c =4

C. a + b +c =2

D. a + b +c =1