Ý nghĩa tích cực và bao quát nhất...

Câu hỏi: Ý nghĩa tích cực và bao quát nhất của Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) thành lập từ năm 1957 là

A. tạo ra một cộng đồng kinh tế và một thị trường chung ở châu Âu để phát triển mạnh về kinh tế và ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật.

B. để có điều kiện cạnh tranh về kinh tế và thương mại đối với Mĩ và Tây Âu.

C. để đi đến thống nhất chính sách đối ngoại giữa các nước trong cộng đồng.

D. để có điều kiện phát hành đồng tiền chung châu Âu..