Cho hàm số y = f(x)  có đạo hàm liên tục trê...

Câu hỏi: Cho hàm số y = f(x)  có đạo hàm liên tục trên R và hàm số y= f’(x)  có đồ thị như hình vẽ bên.

A. Hàm số y= f( x)  đạt cực đại tại điểm   x= -1

B. Hàm số y= f( x)  đạt cực tiểu tại điểm x= 1

C. Hàm số y= f(x) đạt cực tiểu tại điểm x= -2

D. Hàm số y= f(x)   đạt cực đại tại điểm x= -2.