Sự khác biệt giữa phong trào nông...

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa phong trào nông dân Nghệ - Tĩnh với phong trào đấu tranh cả nước trong năm 1930 là

A. những cuộc biểu tình của nông dân chỉ đặt ra mục tiêu cải thiện đời sống.

B. nông dân đấu tranh chưa có khẩu hiệu cụ thể.

C. nông dân đấu tranh bằng lực lượng chính trị.

D. những cuộc đấu tranh của nông dân có vũ trang tự vệ.