Chiến lược toàn cầu của Mĩ nhằm th...

Câu hỏi: Chiến lược toàn cầu của Mĩ nhằm thực hiện ba mục tiêu, mục tiêu gắn với sự đối đầu trực tiếp của cuộc Chiến tranh lạnh là

A. ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

B. đàn áp phong trào dhống chiến tranh, vì hoà bình, dân chủ trên thế giới

C. khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

D. tất cả các mục tiêu trên.