Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 0,5 μm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 5 cùng phia so với vân trung tâm là:

A. 2,0 mm.

B. 3,0 mm.

C. 3,5 mm.

D. 2,5 mm.