Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây là...

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn?

A. Lượng mưa lớn và có sự phân hóa rõ rệt theo mùa 

B. Địa hình cắt xẻ mạnh và có lượng mưa lớn. 

C. Lượng mưa lớn và nước từ ngoài lãnh thổ chảy vào. 

D. Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp và lượng mưa lớ