(EU) là chữ viết tắt của

Câu hỏi: (EU) là chữ viết tắt của

A. Cộng đồng than - thép châu Âu.         

B. Liên minh châu Âu.

C. Cộng đồng kinh tế châu Âu.             

D. Cộng đồng liên kết châu Âu.