Nhận định "Nắm bắt thời cơ, vư...

Câu hỏi: Nhận định "Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kì mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta", được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra trong bối cảnh

A. xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ.

 B. cách mạng khoa học - công nghệ đang diễn ra. 

C. chủ nghĩa xã hội sụp đổ tại Liên Xô và Đông Âu. 

D. Mĩ và Liên Xô cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.