Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là s...

Câu hỏi: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định vì

A. đề ra đường lối chính trị đúng đắn và hệ thống tổ chức chặt chẽ. 

B. đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. 

C. lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công. 

D. đáp ứng căn bản nguyện vọng của các giai cấp trong xã hội.