Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến...

Câu hỏi: Nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945) và chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) đều có điểm giống nhau cơ bản là

A. do sự phát triển không đều về kinh tế chính trị của chủ nghĩa tư bản. 

B. do mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa. 

C. do sự dung dưỡng, thỏa hiệp của các nước đế quốc. 

D. do cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị.