Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH RỪNG N...

Câu hỏi: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH RỪNG NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1943 - 2017

A. Cột.

B. Miền.

C. Tròn.

D. Đường.