Tác động lớn nhất của quá trình đô...

Câu hỏi: Tác động lớn nhất của quá trình đô thị hóa tới nền kinh tế nước ta là

A. tạo ra thị trường có sức mua lớn

B. lan tỏa rộng rãi lối sống, thành thị trong dân cư

C. tạo thêm việc làm cho người lao động

D. thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế