Cấu trúc nào sau đây đảm bảo ch...

Câu hỏi: Cấu trúc nào sau đây đảm bảo cho máu chảy theo một chiều trong hệ tuần hoàn?

A. Cơ thành tâm thất trái dày tạo ra một động lực mạnh

B. Cơ thành tâm nhĩ mỏng tạo ra một thể tích lớn và lực hút mạnh

C. Hệ mạch phân hóa thành động mạch, tĩnh mạch và mao mạch

D. Các van nằm trong tim và nằm trong tĩnh mạch điều tiết hướng máu chảy