Cuộc cách mạng của nước nào ở khu...

Câu hỏi: Cuộc cách mạng của nước nào ở khu vực Mĩ Latinh tạo nên “Lá cờ đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ Latinh?

A. Áchentina.           

B. Braxin.             

C. Cu-ba.             

D. Mêhicô.