Chọn câu sai nói về đặc điểm hiện tượng huỳn...

Câu hỏi: Chọn câu sai nói về đặc điểm hiện tượng huỳnh quang?

A. Thường do các chất lỏng, chất khí phát ra.

B. Xảy ra ở nhiệt độ thường.

C. Sau khi ngừng kích thích kéo dài một khoảng thời gian.

D. Hấp thụ năng lượng của các phôtôn kích thích.