Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, chiếu vào...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ: bức xạ đỏ có bước sóng và bức xạ lục có bước sóng . Giữa vân trung tâm và vân sáng cùng màu kề nó có:

A. 7 vân đỏ và 6 vân lục

B. 8 vân đỏ và 7 vân lục

C. 6 vân đỏ và 7 vân lục

D. 7 vân đỏ và 8 vân lục