Cường độ của một chùm sáng hẹp đơn sắc có bư...

Câu hỏi: Cường độ của một chùm sáng hẹp đơn sắc có bước sóng 0,5 µm khi chiếu vuông góc tới bề mặt của một tấm kim loại là I, diện tích của phần bề mặt kim loại nhận được ánh sáng tới là 32 mm2. Cứ 50 phôtôn tới bề mặt kim loại thì giải phóng 4 êlectron quang điện và số electron bật ra trong 1 s là 3,2. 1013. Giá trị của I là:

A. 9,9375 W/m2

B. 4,96875W/m2

C. 9,9735W/m2

D. 4,96785W/m2