Cuộc vận động Đông Dương Đại hội d...

Câu hỏi: Cuộc vận động Đông Dương Đại hội diễn ra trong thời gian

A. từ năm 1936 đến năm 1939.

B. từ cuối năm 1936 đến cuối năm 1937.

C. từ giữa năm 1936 đến tháng 3 năm 1938.

D. từ giữa năm 1936 đến tháng 9 năm 1936.