Trong mô hình nguyên tử Hiđrô của Bo, với r0...

Câu hỏi: Trong mô hình nguyên tử Hiđrô của Bo, với r0 là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng của êlectrôn tương ứng với trạng thái của M là

A. 12r0

B. 9r0.

C. 16r0

D. 3r0