Tỉ lệ mỡ trong sữa của giống bò Sin là:

Câu hỏi: Tỉ lệ mỡ trong sữa của giống bò Sin là:

A. 7,9%

B. 3,8 – 4%

C. 4 – 4,5%

D. 5%