Chiến lược "Cam kết và mở rộng" vớ...

Câu hỏi: Chiến lược "Cam kết và mở rộng" với ba trụ cột chính, trụ cột thể hiện tính xâm lược là

A. bảo đảm an ninh với một lực lượng quân sự mạnh và sẵn sàng chiến đấu cao.

B. tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh nền kinh tế Mĩ.

C. sử dụng khẩu hiệu "dân chủ" ở nước ngoài như một công cụ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

D. can thiệp vào nội bộ các nước.