Tại sao gọi cuộc nội chiến ở Trung Quốc 1946...

Câu hỏi: Tại sao gọi cuộc nội chiến ở Trung Quốc 1946 –1949 có tính chất dân tộc?

A. Vì đã xóa bỏ sự can thiệp từ bên ngoài định biến Trung Quốc thành thuộc địa kiểu mới.

B. Vì nó đã kết thúc cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Trung Quốc.

C. Vì nó đã xóa bỏ mọi tàn dư phong kiến.

D. Vì nó đã đánh bại đế quốc xâm lược từ bên ngoài