Biện pháp chủ yếu...

Câu hỏi: Biện pháp chủ yếu đề giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta hiện nay là

A. Xây dựng các nhà máy công nghiệp quy mô lớn.

B. Phân bố lại lực lượng lao động trên quy mô cả nước.

C. Hợp tác quốc tế để xuất khẩu lao động.

D. Đẩy mạnh phát triển các hoạt động công nghiệp và dịch vụ ở các đô thị.