Điều khẳng định đúng là

Câu hỏi: Điều khẳng định đúng là

A. không thể đốt cháy kim cương.

B. cacbon monooxit là chất khí không thể đốt cháy.

C. cacbon đioxit không thể bị oxi hóa.

D. cacbon chỉ có tính khử.