Thủy phân este X (C4H6...

Câu hỏi: Thủy phân este X (C4H6O2) mạch hở trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và Z. Tỉ khối của Z so với khí H2 là 16. Phát biểu đúng là

A.Chất Y có khả năng làm mất màu dung dịch Br2

B.Công Chất Z có khả năng tham gia phản ứng tách nước tạo anken

C.thức hóa học của X là CH3COOCH=CH2.

D.Các chất Y, Z không cùng số nguyên tử H trong phân tử.