Ý nào dưới đây thể hiện điểm tương đồng về n...

Câu hỏi: Ý nào dưới đây thể hiện điểm tương đồng về nội dung của hai Hiệp định Giơnevơ 1954 và Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

A. Các nước đều cam kết tôn trọng những quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam

B. Có sự tham gia của năm cường quốc trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

C. Là văn bản mang tính pháp lí quốc tế, ghi nhận các quyền tự do cơ bản của nhân dân Việt Nam

D. Thỏa thuận giữa các bên ngừng bắn để thực hiện chuyển quân, tập kết, chuyển giao khu vực