Nội dung nào không

Câu hỏi: Nội dung nào không thuộc Luận cương chính trị 10/1930 do Trần Phú soạn thảo?

A. Cách mạng Đông Dương phải trải qua hai giai đoạn là: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa

B. Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới

C. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời “phải biết liên lạc tiểu tư sản, trí thức, trung đông để kéo họ về phe vô sản giai cấp”

D. Cách mạng Đông Dương do giai cấp công nhân và nông dân thực hiện