Chính sách đối ngoại của Mỹ đối vớ...

Câu hỏi: Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam trong những năm 1949 - 1954 là

A. Ủng hộ thực dân Pháp xâm lược trở lại Việt Nam

B. Đứng trung lập, không can thiệp, dính líu vào Việt Nam

C. Ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

D. Can thiệp sâu, dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp